Huutokaupan ehdot

 1. Käyttöehtojen soveltaminen ja palvelun kuvaus
  • Tingi & Tongi Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän huutokauppa -palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Käyttäessä palvelua käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja
  • Palvelussa huutojen tekeminen edellyttää rekisteröitymistä.
  • Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröityneet ostajat voivat tehdä ostotarjouksia myynnissä olevista Kohteista.
  • Palvelun käyttö on maksutonta.
 2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot
  • Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä Palvelun käyttämistä varten. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos.
  • Käyttäjä saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.
  • Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.
  • Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.
  • Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
  • Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia.
 3. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu
  • Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.
  • Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita.
  • Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.
  • Käyttäjä sitoutuu Kohdetta huutaessaan noutamaan ja maksamaan tuotteen Palveluntarjoajan myymälään (Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää) 7 vuorokauden kuluessa mikäli annettu tarjous voittaa kyseisen Kohteen huutokaupan.  
  • Käyttäjä tiedostaa, että Palvelussa tehty ostotarjous on aina sitova.
 4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu
  • Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille kauppapaikan ja vastaa siellä olevien Kohteiden lisäämisestä Palveluun.
  • TÄHÄN PITÄISI NYT KEKSIÄ SE TAPA MILLÄ PERUSTEELLA UUSIA KOHTEITA OTETAAN MYYNTIIN HUUTOKAUPPAAN. VOIKO OTTAA YHTEYTTÄ TINGI & TONGIIN JOS HALUAA TAVAARAA MYYNTIIN, JOS NIIN MITEN TOIMITAAN?
  • Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.
  • Palveluntarjoaja vastaa Palvelun sisällöstä.
  • Palveluntarjoaja on kaupan myyvä osapuoli. Kaupankäynti Palvelussa tapahtuu Käyttäjien ja Palveluntarjoajan välillä.
  • Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.
  • Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta Kohteita, mikäli ilmenee että Kohde on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.
  • Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän Käyttäjätunnus toimiessa näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.
  • Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa.
 5. Käyttöehtojen muuttaminen
  • Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle Palvelun välityksellä.
 6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
  • Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.
  • Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.
  • Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin ja poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.
 7. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
  • Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.
  • Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Hyvinkään käräjäoikeudessa.

Yrityksen tiedot

TINGI & TONGI
Y-tunnus 2440176-5 
Kankurinkatu 4-6,
05800 Hyvinkää, ovinumero D6
puh: 040 775 9225
[email protected]